ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วม “theAsianparent Awards”

สำหรับการเข้าร่วม “theAsianparent Awards” ท่านรับทราบและยินยอมกระทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

1) การพิจารณานำผลิตภัณฑ์ออก: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณานำรายการผลิตภัณฑ์ใดๆ ออกจาก “theAsianparent Awards” กรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ถูกพิจารณาว่าละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัทฯ

2) การตรวจจับการทุจริตและการฉ้อโกง: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการตามที่เห็นสมควรในกรณีเกิดการทุจริต หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่อถึงการทุจริต อาจจะเป็นการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นๆ เพื่อรักษาความโปร่งใสและความยุติธรรมของกระบวนการมอบรางวัล “theAsianparent Awards”

3) การไม่เปิดเผยคะแนนโหวต: บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าทางบริษัทฯ ไม่เปิดเผยผลการนับคะแนนเสียงสุดท้ายแก่บุคคลภายนอก ผลคะแนนสุดท้ายและกระบวนการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

4) เงื่อนไขการร่วมลงคะแนน : ผู้ร่วมลงคะแนนแต่ละคนสามารถเข้าร่วมลงคะแนนได้ 1 ครั้งต่อวัน หากตรวจพบว่ามีบุคคลใดละเมิดกฎ บุคคลผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์การร่วมลงคะแนนและคะแนนที่ได้จากบุคคลดังกว่าวจะถือเป็นโมฆะ

เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม “theAsianparent Awards” ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดของกิจกรรมตามดุลยพินิจของบริษัทฯโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า